Sme špecialisti na Taliansko. V našej letnej ponuke nájdete krásne azúrové stredomorie, v zime vždy zasnežené Alpy.

Kontakt
Dolná 68, 974 01 Banská Bystrica
+421 917 351 205
+421 905 642 447
+421 48 4141 500
+421 48 4141 700
famiko@famiko.sk
Posledné články
 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Famiko s.r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie FAMIKO s. r. o. a reklamačný poriadok (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou FAMIKO s. r. o. Všeobecné podmienky CK FAMIKO s. r. o. sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.

  1. Vznik zmluvného vzťahu

1/ Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
CK FAMIKO s. r. o. so sídlom Dolná 68, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len CK FAMIKO), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom externých autorizovných predajcov (ďalej iba CK) alebo siete vlastných predajných miest a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2/ Zmluvný vzťah medzi CK FAMIKO a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
3/ Obsah zmlúv o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníku a dodatočných ponúk CK FAMIKO zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.
4/Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK FAMIKO objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

  1. Cenové podmienky

1/ Ceny zájazdov organizovaných CK FAMIKO sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK FAMIKO a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde.V cenníku katalógu CK FAMIKO sú uvedené ceny služieb a poplatkov známych k dátumu tvorby katalógu.
2/ CK FAMIKO je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde ku:
a/ zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b/ zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c/ zmene kurzu eura použitého pri kalkulácii ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak
k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu
3/ Ak dôjde k uvedeným zmenám do 21.dňa pred začiatkom zájazdu, je CK FAMIKO oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa odst. 2/ písmena a/ a b/ oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura použitého pri kalkulácii ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% je CK FAMIKO oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Ak dôjde k takémuto jednostrannému zvýšeniu ceny, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť a CK FAMIKO je oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.
4/ Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK FAMIKO odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
zodpovedajú objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK FAMIKO v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú, minimálne vo výške 20 € za osobu.
2/ Objednávateľ má povinnosť:
a/ poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,

III. Platobné podmienky

1/ CK FAMIKO má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
2/ CK FAMIKO je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
– pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50 % dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak.
– najneskôr 40 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak
– v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 40 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak
3/ Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednávaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je CK FAMIKO oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

  1. Práva a povinnosti objednávateľa

1/ Objednávateľ má právo:
a/ na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b/ vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c/ byť oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách
d/ odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,
e/ na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných podmienok
f/ obdržať najneskôr 7 dní pred zájazdom ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK FAMIKO známe, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný. Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK FAMIKO len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ do
plánovaného začiatku zájazdu nereklamuje u CK FAMIKO dodanie pokynov na
zájazd, CK FAMIKO má za to, že objednávateľ pokyny na zájazd obdržal úplne a
v lehote stanovenej podmienkami.
g/ písomne oznámiť pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávate uplatniť
iba v lehote do 45 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo
objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba ostáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne
b/ zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,
c/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d/ zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
e/ bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
f/ prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb
g/ mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať
colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú
nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. Deti nad 5 rokov musia mať
vlastný pas, deti do 5 rokov musia byť zapísané v cestovnom pase matky alebo otca.
Deti do 15 rokov, ak necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých
osôb.
h/ splniť očkovacie , prípadne ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
i/ riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK FAMIKO a dodržiavať stanovený program,
j/ počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK FAMIKO
k/ dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok
3/ K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí:
a/ zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK FAMIKO obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
b/ zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník
c/ odovzdať CK menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

  1. Povinnosti a práva CK FAMIKO

1/ K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK FAMIKO.
2/ CK FAMIKO je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
3/ CK FAMIKO nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb
4/ CK FAMIKO je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK FAMIKO z dôvodu svojho úpadku:
a/ neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b/ nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade ak sa zájazd neuskutočnil,
c/ nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
CK FAMIKO je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom poistnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
V prípade, že CK FAMIKO neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky , pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu.
CK FAMIKO je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.
Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky akú by musela vynaložiť ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CK FAMIKO prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.
5/ CK FAMIKO má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účatníkov zájazdu. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých služieb.

  1. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1/ Ak je CK FAMIKO nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmluvy.
2/ CK FAMIKO má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK FAMIKO a objednávateľom, ak 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu, ktorý je stanovený pre daný zájazd.
Ak nie je v katalógu alebo potvrdení uvedené inak, pre zájazdy obsahujúce dopravu, je minimálny počet účastníkov stanovený na počet: 30 platiacich osob. Pre zájazdy s individuálnou dopravou (kde doprava nie je zahrnutá v cene zájazdu) je minimálny počet účastníkov: 1 platiaci cestujúci.
3/ CK FAMIKO si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. V prípade, ak dôjde k zrušeniu zájazdu zo strany CK bude klientovi poskytnutá možnosť výberu náhradného zájazdu alebo bezodkladné vrátenie už zaplatenej úhrady za objednané služby. CK FAMIKO je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než uvedených v tomto článku.
4/ CK FAMIKO odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1/, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK FAMIKO na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK FAMIKO môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK FAMIKO povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
5/ Ak CK FAMIKO zruší zájazd z iných dôvodov ako sú stanovené v ods. 2/ a 3/ v lehote kratšej ako 21 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
6/ Ak po začiatku zájazdu CK FAMIKO neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK FAMIKO povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
7/ Ak služby podľ ods. 6/ nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK FAMIKO povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK FAMIKO povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí , vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK FAMIKO povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
8/ Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK FAMIKO pripravená, pokiaľ je to možné urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku vo výške 20 € za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII.Všeobecných podmienok.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1/ CK FAMIKO môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov, zasiela CK FAMIKO doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia
2/ Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
a/ bez udania dôvodu,
b/ ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4/ týchto Všeobec- ných podmienok,
c/ z dôvodov porušenia povinnosti CK FAMIKO vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na to predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným poukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp.dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto , kde si objednávateľ zájazd zakúpil.
3/ Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK FAMIKO, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK FAMIKO povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK FAMIKO zmluvné pokuty.
4/ Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK FAMIKO, ktoré sú určené zmluvou alebo ak CK FAMIKO odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK FAMIKO zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
a/ 45 a viac dní pred začatím zájazdu 20 € za každú osobu + poistenie, minimálne však skutočne vzniknuté náklady
b/ 44 až 31 dní pred začatím zájazdu 30 % z vopred stanovenej celkovej ceny + poistenie, minimálne však skutočne vzniknuté náklady
c/ 30 až 22 dní pred začatím zájazdu 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny + poistenie, minimálne však skutočne vzniknuté náklady
d/ 21 až 15 dní pred začatím zájazdu 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny + poistenie, minimálne však skutočne vzniknuté náklady
e/ 14 až 6 dní pred začatím zájazdu 90 % z vopred stanovenej celkovej ceny + poistenie, minimálne však skutočne vzniknuté náklady
f/ 5 a menej dní pred začatím zájazdu 100% z vopred stanovenej celkovej ceny + poistenie
5/ Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV. ods. 2/ písm. g/ týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny.
6/ Vopred stanovenou celkovou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých príplatkov a účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CK FAMIKO a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.
7/ Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.
8/ CK FAMIKO má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK FAMIKO je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1/ V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo povereného zástupcu CK FAMIKO, tak aby mohla zjednaná okamžitá náprava. Zástupca CK FAMIKO je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.
2/ Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, spíše zástupca CK FAMIKO s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK FAMIKO alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri reklamácii.
3/ Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK FAMIKO bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK FAMIKO povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
4/ CK FAMIKO zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK FAMIKO alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu, CK FAMIKO nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcii mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.
5/ Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
6/ Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK FAMIKO alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou FAMIKO zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
7/ CK FAMIKO upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne z technických a prevádzkových dôvodov. CK FAMIKO si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodov zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.
8/ CK FAMIKO nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
9/ Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK FAMIKO uvádza v pokynoch na zájazd.
10/ CK FAMIKO a objednávateľ sa dohodli, že nepovažujú za podstatnú podmienku Zmluvy: zmenu trasy, zmenu typu ubytovania ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie, posun zájazdu o menej ako 4 hodiny, zmenu miesta odchodu a príchodu, ak je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, meškanie autobusu, zmena spôsobu dopravy z bezpečnostných, dopravných alebo iných operatívnych dôvodov. Za podstatnú podmienku Zmluvy sa nepovažujú ani také zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých omylov a tlačových chýb.

Cestovné poistenie

1/ Súčasťou ponuky služieb v CK FAMIKO je aj komplexné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v zmluve o zájazde, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK FAMIKO.
2/ Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK FAMIKO neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

  1. Záverečne ustanovenia

1/ Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK FAMIKO len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou FAMIKO stanovený , či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.
2/ Objednávateľ potvdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich príjíma.
3/ Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, že CK FAMIKO spracovávala jeho osobné údaje uvedené v zmluve vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CK FAMIKO a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie nemá spätné účinky. Poskytované údaje môžu byť srístupnené iba zamestnancom CK FAMIKO a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK FAMIKO ponúkať a poskytovať.
4/ Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK FAMIKO o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciam známym v dobe tlače a CK FAMIKO si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom